REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki korzystania ze serwisu, zakres usług świadczonych przez Sprzedawcy i zakres jego odpowiedzialności.
 2. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: szymonlach.com/regulamin-dobre-badanie-potrzeb-klienta
 3. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Informacje o funkcjonalnościach kursu oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach kursy, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronie kursu.
 • 2. DEFINICJE
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na Kurs i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kurs – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w serwisie.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: „szymonlach.com/dobre-badanie-potrzeb-klienta”, za pośrednictwem których Klient może nabyć Kurs.
 6. Sprzedawca – Dobra Sprzedaż Szymon Lach, ul. Wiązowa 4, 89-300 Wyrzysk NIP 7642465000, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży kursu.
 9. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące serwisu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.
 • 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. Zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i w celu korzystania z serwisu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności związanych z kursami, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje,
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 • dostęp do sieci Internet,
 • możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Każdy korzystający z serwisu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu.
 2. Korzystających obowiązuje zakaz:
 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności
  z zasadami współżycia społecznego,
 • korzystania z serwisu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy lub osób trzecich.
 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w serwisie. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych niniejszym regulaminem. Nabycie kursu dostępnego w serwisie następuje odpłatnie za cenę określoną w serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Sprzedawca umożliwia zakup pojedynczych Kursów w serwisie.
 2. Klient może nabyć dostępne w serwisie pojedyncze Kursy poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać”, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 • 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SERWISIE
 1. W celu złożenia Zamówienia w serwisie klient wybiera kurs, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej serwisu.
 2. Klient w celu zakupu kursów przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element serwisu, gdzie Klient przenosi kursy, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć kursy, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności.
  Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Każdy z dostępnych kursów może być oferowany w różnych pakietach. Pakiety różnią się dostępem do materiałów dodatkowych (np. indywidulanych konsultacji, dodatkowych webinariów, e-booków, itp.).
 6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres napisz@szymonlach.com.
 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 8. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 9. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 • głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
 • łącznej cenie dodanych do koszyka Kursów wraz z podatkami,
 • możliwości odstąpienia od umowy.
 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Kupują i płacę” lub równoważnego.
 2. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 5. Realizacja Zamówienia na kurs następuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: baseon.com.
 6. Kurs uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. Cena kursu podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy kursie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w serwisie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu.
 9. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.
 • Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system auopay.com,
 • szybkie przelewy (w tym blik).
 • 6 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW
 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych kursów.
 2. Kursy mogą być dostępne do zakupu w określonych terminach. Termin dostępności kursów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie kursu.
 3. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 4. Zakupione podczas przedsprzedaży kursy są realizowane w terminach zgodnych z opisem oferty.

 

 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w serwisie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. Będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 • 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia kursu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Kursu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 3. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
 • środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi,
  o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży,
 • Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 1. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji przeglądarki internetowej lub innych aktualizacji systemowych, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 • poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 1. Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 2. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, sprzedawca może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Kursu, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.
 • 9. REKLAMACJE
 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania serwisu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres sprzedawcy  z dopiskiem: „Reklamacja” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: napisz@szymonlach.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10. ZMIANY REGULAMINU
 1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Sprzedawca, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w serwisie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca dąży do utrzymania dostępności serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.
 • 11. OPINIE KLIENTÓW
 1. Na stronach z opisami Kursów Sprzedawca umieszcza opinie Klientów.
 2. Opinie Klientów pochodzą tylko rozmów telefonicznych oraz z korespondencji e-mail między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Opinie zamieszczane są na stronach Sprzedawca tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 4. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, za pośrednictwem adresu
  e-mail: napisz@szymonlach.com. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: ………………………………….
 3. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu
  e-mail: napisz@szymonlach.com. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 4. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 roku.